bezwstydna

54 teksty – auto­rem jest bez­wstyd­na.

Jed­no mo­je zda­nie mogłoby zmienić tą chwilę ciszy w po­tok słów.
Wolę roz­mowę dusz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 stycznia 2012, 19:53

Piękne rzeczy pow­stają w duszy gdy doświad­cza­my: miłości, niena­wiści, opuszcze­nia, ra­dości, za­wodu, złości...
Piękne rzeczy pow­stają gdy czujemy... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 stycznia 2012, 21:35

Po­roz­sta­wiałam dro­gow­ska­zy, by nie zbłądziła.
Zaz­naczyłam dro­gi by do mnie tra­fiła.
Za­pom­niałam o jednym....
że miłość jest ślepa. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 sierpnia 2011, 21:01

W miłości ważne jest by zas­ka­kiwać, a nie przytakiwać 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 lipca 2011, 11:19

"za wszelką cenę", by mieć coś na chwilę... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 maja 2011, 19:10

Pod­czas ucze­nia się na błędach zro­zumiałam, że to sy­zyfo­wa praca.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 maja 2011, 20:52

Nie trze­ba być pi­sarzem, by pi­sać bajki. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 kwietnia 2011, 12:34

Ob­ra­cam ko­ta ogo­nem, by choć po części zrzu­cić poczu­cie wi­ny na Ciebie. To nie po­maga. Prze­cież tak sa­mo jak ja, tkwisz w tym po uszy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2011, 21:46

Jak trze­ba wstać, to co­raz bar­dziej chce się spać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 kwietnia 2011, 17:39

Nie zaw­sze pro­ponując narzu­casz. Cza­sami jed­nak wzbudzasz tym wątpliwości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 marca 2011, 21:20

bezwstydna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bezwstydna

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność